پل ألكساندر سوم

هاله (آلمان)

پل ألكساندر سوم
روي رودخانه سن در پاريس محل اتصال شانزليزه و برج ايفل بادلس اينوليد به سبك هنرهاي نو و با كمك مجسمه سازان بين سال‌هاي ١٨٩٦تا١٩٠٠ براي اتحاد فرانسه و روسيه ساخته و بنام الكساندر سوم نامگذاري شده.