دوردست

نازی تارقلی زاده

 

 

هستیم
همچون آتشی که در چوب پنهان است
همچون بارانی که در ابر
آوایی که در دهل
تکراری که در تاریخ!
منتظر باش
خواهیم سوزاند، خواهیم بارید، خواهیم غرید!

#دکترمحمدرضاسرگلزایی