خلیج همیشه فارس

الهام پوريونس

 

چه غروب دلنشینی دارد
این خلیج همیشه فارس
و چه حس عجیبی دارد
هم آغوشی آب و آتش در بستری از افق
گویی هر دو در التهابند و هیجان
و تو میتوانی سرخی شرم را
به وضوح در چهره های معصومشان ببینی
چه حال غریبی است !
ای کاش بودی و می دیدی
که خورشید چه خالصانه در دریا غرق میشود!