پرواز میرزایی

 

من دراین شب که بلندست
به اندازه حسرت زدگی
شعر چشمان تو را می خوانم…
چشم تو، چشمه ی شوق…
چشم تو، ژرفترین راز وجود…
برگ بید ست که با زمزمه جاری باد
تن به وارستن عمر ابدی می سپرد…

#حمید_مصدق