یگانه قدیریان

 

در جمجمه های مدرن ما، ذهن های متعلق به عصر حجر خوابیده است.

آري، حماقت بزرگی ست که آدمی به منظور برنده شدن در بیرون، در درون ببازد!

نانسی_کارترایت