پرگل سبحانی

برایت عطر باغ وُ میوه های جنگلی را
عشق بازیِ آستانه ی در شنبه های لبریز از عشق
یکشنبه های آفتابی، دوشنبه های خوش خُلق را
آرزو می کنم.
برایت یک فیلم با خاطرات مشترک
و یک نفر که تو را بسیار دوست دارد
آرزو می کنم.

شنیدن واژه های مهربان، دیدن زندگیِ درحال عبور
رویت شبی با ماه کامل، مرور یک رابطه ی دوستانه ی عمیق
و ایمان به خدا را برایت دوست دارم.
خنده های بی حساب مانند کودکان،
گوش سپردن به پرنده وقتی می خواند
و نشنیدن خداحافظی را برایت دوست دارم.

سرودهای عاشقانه، دوش گرفتن زیر آبشار
خواندن آوازهای نو، انتظاری عاشقانه در ایستگاه قطار
و‌ یک مهمانی پر از صدای گیتار
برایت آرزو می کنم.
یافتن خاطرات یک عشق قدیمی، داشتن شانه های صمیمی
کف زدن های شادمانه، بعدازظهرهای آرام
نواختن گیتار برای او که دوستش داری
و یک دنیا عشق از من
برایت آرزو می کنم

«کارلوس دروموند دآندراده»