ریحانه معتمدی


قول بده که خواهی آمد
اما هرگز نیا!
اگر بیایی
همه چیز خراب می‌شود.
دیگر نمی‌توانم
این گونه با اشتیاق
به دریا و جاده خیره شوم!
من خو کرده ام
به این انتظار
به این پرسه زدن ها
در اسکله و ایستگاه
اگر بیایی
من چشم به راهِ چه کسی بمانم؟!

#رسول_یونان