صدیقه کشتکار

درخت را نگاه کن
از ما دو تن غمگین‌تر است…

من مدام از درخت یاد می‌کنم
تا تابستان بماند
تا ما تمام تابستان را
زیر سایه‌اش گمان زندگی داشته باشیم

#احمدرضا_احمدی