پرواز میرزایی

منجوق

– جاي غروب كجاست؟
– پشت پنجره!
– جاي من؟
– كنار آن!
– ماه؟
– در آبي خالي
– عشق؟
– در خالي سرخ

سوزني آسمان
با گل بته‌هاي ابر ترمه مي‌سوزد

شب آمد و
عطر غم
دل بي تو
كجا بگريزد؟

از دفتر شعر کولي و ماه/ محمود طیاری