یگانه قدیریان

هنگام کودکی
در انحنای سقف ایوان ها،
درون شیشه های رنگی پنجره ها،
میان لک های دیوارها،
هر جا که چشمانم بیخودانه
در پی چیزی ناشناس بود
شبیه این گل کاشی را دیدم!
و هر بار رفتم بچینم
رویایم پرپر شد…

سهراب سپهری